Next Step Training Center


  แบบสำรวจ           
ปัจจุบันองค์กรท่านจำเป็นและมีความต้องการฝึกอบรมด้านใด
บริหารจัดการในองค์กร
เทคโนโลยีกับสภาพเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน
การตลาดและการขยายตลาดเพื่อการค้า
ธุรกิจ Startups
อื่น ๆ

 

  เข้าระบบ           
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  google           
Google


  บทความ: ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีบทบาทต่อการปฏิรูปองค์กรยุคใหม่อย่างไร           
 • ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีบทบาทต่อการปฏิรูปองค์กรยุคใหม่อย่างไร

  ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีบทบาทต่อการปฏิรูปองค์กรยุคใหม่อย่างไร         

  บทความเดือนนี้ ขอเสนอเรื่องทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีบทบาทต่อการปฏิรูปองค์กรยุคใหม่อย่างไร  ขออ้างอิงจาก วารสารนักบริหาร   โดยวรพงษ์   รวิรัฐ    ผู้แต่งมีแนวความคิดที่ดี        Next step training Cexter จึงขอเสนอให้ผู้อ่านได้ความรู้เพิ่มเติม ผู้แต่งเสนอว่า ในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันตลาดส่วนใหญ่จะเป็นตลาดเปิดที่เต็มไปด้วยการแข่งขันมากยิ่งขึ้น เป็นแรงกดดันให้องค์กรต่าง ๆ แทนที่จะมุ่งไปที่การค้า หรือหาตลาดใหม่ ๆ     ให้กับองค์กรของตัวเองดังเช่นที่เคยปฏิบัติตลอดมากลับต้องหันมาให้ความสนใจต่อการปรับเปลี่ยนภายในองค์กรของตนเองมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรว่าจะปรับใช้ให้เหมาะสมได้อย่างไร เพราะองค์กรต่าง ๆทราบดีว่า ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความเข้มแข็ง ผลักดัน       คุณภาพของสิ้นค้าให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น สามารถแข่งขันกับคู่แข่งและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น สิ่งสำคัญยิ่งที่ทุกองค์กรต้องคำนึงถึง นั่นก็คือเรื่องของ “คน” การที่ทุกองค์กรพุ่งความสนใจไปที่เรื่องของคน ก็เนื่องมาจากการที่   “คน” มีสมองที่สมารถสร้างกลไกทางความคิดขึ้นมาได้ และ “คน” ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรเกือบทุกกระบวนการ  ทำให้ทุกธุรกิจจำเป็นต้องพยายามปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพื่อไม่ให้เสียเปรียบคู่แข่งขัน ดังนั้น การปรับปรุง “คน” จึงกลายเป็นจุดแข็งขององค์กร และกลายเป็นข้อได้เปรียบคู่แข่งขันได้ หรืออย่างน้อยก็จะต้องพยายามไม่ให้เสียเปรียบคู่แข่งขัน

                  การปรับเปลี่ยนองค์กรทั้งหลายมักจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการทำงาน (Process) หรือวิธีการทำงานกับเวลาการที่องค์กรจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ จำเป็นต้องมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว     การตัดงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นออก  เพื่อใช้คนให้ถูกกับงานและคุ้มค่าที่สุดงานที่ซับซ้อนและใช้เวลามากจะต้องถูกปรับเปลี่ยน เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและทันเวลาตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการในส่วนของระบบการทำงานก็จะเปลี่ยนจากการสั่งการเป็น   การแนะนำ (Coaching) หรือมอบอำนาจให้ไปดำเนินการเองมากกว่าที่จะใช้วิธีการควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามที่สั่งโดยตรงเหมือนแบบอย่างเดิม ๆ เพราะนั่นเท่ากับเป็นการตีกรอบความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนให้เล็กลงไปด้วย และด้วยวิธีการนี้ การวัดคนที่ผลงานจึงถูกหยิบยกขึ้นมามีส่วนสำคัญในการประเมินศักยภาพมากขึ้นถึงแม้ว่ากระแสของโลกาภิวัตน์ ที่ทำให้เราจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเพิ่มผลผลิตก็ตาม แต่ขีดจำกัดของการเพิ่มผลผลิตจะอยู่ที่คนซึ่งควบคุมการทำงานอีกทีหนึ่ง และหากมองกันในเชิงธุรกิจ เรื่องของเครื่องจักร เทคโนโลยีและข้อมูลต่าง ๆ เราอาจซื้อหามาได้ง่าย ๆ ด้วย “เงิน” แต่ในเรื่องของ   “คน” แล้วดูเหมือนจะไม่ใช้เรื่องง่ายอย่างนั้น เพราะเราอาจจำเป็นต้องใช้ทั้ง “เงิน” และ “เวลา”     เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพียงพอต่อการแข่งขันอย่างแท้จริง

                  การพัฒนาขีดความสามารถของ  “คน”  เป็นเรื่องใหญ่  สำคัญ  และเร่งด่วนที่เราควรให้ความสนใจ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจในปัจจุบัน        ซึ่งหากเราช้าไปเพียงก้าว เราก็อาจจะแข่งขันกับคนอื่นลำบาก

                  องค์กรจะต้องตระหนักในความสำคัญของ “คน” ในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อ     ความสำเร็จของธุรกิจโดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้อย่างมีจุดหมายหรือทิศทาง ส่งเสริมทักษะและความเชี่ยวชาญในงาน สร้างความกระตือรือร้นในการทำงาน สนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นในการกล้าแสดงความคิดสร้างสรรค์ในทุกด้านด้วยการเปิดให้เสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา องค์กรจะต้องไม่ปิดกั้นความสามารถของพนักงานที่จะดึงออกมาปรับใช้กับการทำธุรกิจขององค์กร เราต้องไม่ลืมว่าคุณภาพของคนจะดีขึ้นเรื่อย ๆ และยาวนาน จะต้องผ่านการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเมื่อถึงจุดหนึ่ง พนักงานที่จะสามารถประเมินการทำงานได้ด้วยตนเองและมุ่งความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ

                 ถึงแม้ว่า เทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบันจะมีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว อย่างไรก็ตามเราไม่อาจปฏิเสธในเรื่องของ “คน”  ที่มีต่อธุรกิจนั้น ๆ ได้ เราอาจใช้เครื่องมือ เครื่องจักร หรือเทคโนโลยีต่างๆ แทน “คน” เพื่อให้ผลิตงานได้ในปริมาณที่มาก แต่เมื่อมากแล้ว ปัญหาต่อไปคือเราจะขายผลผลิตให้ได้มากตามไปด้วยอย่างไร เราอาจใช้ “เงิน” ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือซื้อข้อมูลทางการตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน แต่ท้ายที่สุด เราก็คงหนีไม่พ้น “คน” ที่มี        คุณภาพรอบรู้ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มาช่วยในการตัดสินใจ

                  การที่เราจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเราให้มีคุณภาพ บางทีอาจจะต้องย้อนกลับไปมองที่จุดเริ่มต้น กล่าวคือ เราควรเริ่มตั้งแต่กลุ่มคนในวัยเรียนซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือกันในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาคนในชัดเจน โดยเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งให้โอกาสและเปิดกว้างในเรื่องของความคิด วิสัยทัศน์เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ ๆ มุมมองใหม่ ๆ ซึ่งจะมีผลต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

                  บางครั้งเราอาจพบว่า การเรียนรู้จากกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติเดิม ๆ อาจไม่ใช่สิ่งสำคัญ     เท่ากับการเรียนรู้โดยการซึมซับความรู้จากข้อมูลต่างๆ บวกกับประสบการณ์ที่ผ่านมา แล้วใช้ สามัญสำนึก ความชำนาญ ตลอดจนวิสัยทัศน์ที่มีในการตัดสินใจที่จะเลือกวิธีปฏิบัติ หรือหาวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งสิ่งเหล่านี้  สามารถฝึกฝนทักษะให้เกิดความเคยชิน สร้างสมเป็นประสบการณ์ได้ ดังนั้น การพัฒนาความสามารถขั้นพื้นฐานในกับพนักงาน จะช่วยให้องค์กรปรับตัวเข้ากับ      สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้เสมอ

                  จากจุดนี้ เราคงจะพอมองเห็นได้ว่า ในยุคของการแข่งขันที่รุนแรง “คน” จะเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเสมอและยังเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรให้รุดหน้า ดังนั้นการพัฒนาคนให้รุดหน้า ดังนั้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถมองกว้างและไกลได้  จึงถือเป็นความได้เปรียบขององค์กรนั้น ๆ

                  แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือเราจะดึงเอาความเฉลียวฉลาด ความคิดสร้างสรรค์และ ความสามารถในการเรียนรู้ของตนออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดได้อย่างไร และน่าจะถึงเวลาแล้วที่ทุกองค์กรจะต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจังนั้นคือ  สิ่งที่ระดับจัดการจะต้องเป็นผู้ผลักดัน หาหนทางที่จะจูงใจให้พนักงานทุ่มเทตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลัง    ความสามารถและเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งหากองค์กรขาดผู้นำที่ดี ก็อาจเป็นสาเหตุของการมีบุคลากรที่ไร้คุณภาพได้

                  ในขณะที่พนักงานเองก็จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม ตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน ต้องทำให้พนักงานรู้สึกว่า ทุกคนคือส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร

                  หรืออีกนัยหนึ่ง เราคงต้องยอมรับความจริงที่ว่า “งานสร้างคน และคนก็สร้างงาน”  เพราะทั้ง “องค์กร” และ “คน” ต่างก็ต้องการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน องค์กรต้องการ “คนที่มีศักยภาพ” ในขณะที่  “คน” ก็หวังพึ่ง “องค์กรที่มีเจริญก้าวหน้าและมั่นคง” และท้ายที่สุด สิ่งที่จะละเลยไม่ได้ นั่นคือ “องค์กร” จะทำอย่างไรที่จะรักษาทรัพยากรที่มีคุณภาพเหล่านั้นไว้ให้อยู่กับองค์กรตลอดไป และ “คน” จะทำอย่างไรที่จะสร้างองค์กรให้มั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าได้ตลอดไปเช่นกัน      

  จากแนวความคิดเหล่านี้ หวังว่าทุกท่านคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อย  เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของท่าน  พบกันใหม่ในเดือนหน้าค่ะ   

   


 • CONTACT :  27/61 Barommaratchachonnani Road. Sala thammasop, Taweewatana,

  Bangkok 10170 .

          Phone :  02-888-3595

  Cell  phone :  095-326-2326 , 085-099-2550 , 082-593-4556

  Fax: 0-2888-3595

  Email : nstc.training@gmail.com , nstc@nextsteptrainingcenter.com , bbowonkulpa@gmail.com  


  1382109 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack