Next Step Training Center


  แบบสำรวจ           
ปัจจุบันองค์กรท่านจำเป็นและมีความต้องการฝึกอบรมด้านใด
บริหารจัดการในองค์กร
เทคโนโลยีกับสภาพเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน
การตลาดและการขยายตลาดเพื่อการค้า
ธุรกิจ Startups
อื่น ๆ

 

  เข้าระบบ           
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  google           
Google


  บทความ: ๙ คำสอนของพ่อ           
 • ๙ คำสอนของพ่อ
  ๙  คำสอนของพ่อ

   

   สวัสดีคะ ปลายเดือนพฤศจิกายนใกล้เดือนธันวาคมเราทั้งหลายชาวไทยทุกคนย่อมระลึกได้ว่า เป็นเดือนแห่งการน้อมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่   ชาว  Next Step  Training  Center   ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งน้อมถวายพระพร   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักปราชญ์ที่ชาวไทยรักและเคราพ  พระองค์ทรงสอนชาวไทยหรือลูกของพระองค์เสมอในทุกโอกาสทุกสถานที่ ได้มีผู้รวมรวบไว้  (อ้างใน http://atcloud.com ,2552)   9  คำสอนของพ่อ อ่านดูแล้วเข้าใจง่าย จึงขอยกมาเพื่อนำเสนอสำหรับทุกท่านในการร่วมกันถวายความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของเรา

  1.       ความเพียร
  การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียวต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามนั้น ทำมันน่าเบื่อบางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล  แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดี ต้องมีความอดทนเวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง
  พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้า
  วันที่ 27 ตุลาคม 2516

  2.  ความพอดี
        ในการสร้างตัว สร้างฐานะนั้น จะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดีไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบ เมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้ว
  จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้นตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอน
  มีหลักเกณฑ์ เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน
    

  พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วันที่ 18 ธันวาคม 2540

  3.  ความรู้ตัว
  เด็กๆ ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้ว จะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญ
  ให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน
  พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ
  วันเด็ก ประจำปี 2521

  4. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้
  คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมาก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ
  ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้
  พระบรมราโชวาท  พระราชทานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วันที่ 20 เมษายน 2521

  5. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
  ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง
  มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
  พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 มิถุนายน 2496

  6. พูดจริง  ทำจริง
  ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณ
  ของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม
  พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

  7. หนังสือเป็นออมสิน
  หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้
  หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้ มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้
  พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ
  ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514

  8. ความซื่อสัตย์
  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง
  เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง
  พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์
  ในหนังสือวันเด็ก ปี พุทธศักราช 2531

  9. การเอาชนะใจตน
  ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อมเราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะเราต้องกล้า และบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้อง และเป็นธรรมถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ ให้ได้จริงๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไปและจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ
  พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12
      ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 ธันวาคม 2513         

      หวังว่าพนักงานในองค์กรจะนำเป็นแนวทางปรับใช้สำหรับการทำงานและร่วมกันถวายพระพรในวันที่ 5 ธันวาคม 2552  ให้ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

                                                            


 • CONTACT :  27/61 Barommaratchachonnani Road. Sala thammasop, Taweewatana,

  Bangkok 10170 .

          Phone :  02-888-3595

  Cell  phone :  095-326-2326 , 085-099-2550 , 082-593-4556

  Fax: 0-2888-3595

  Email : nstc.training@gmail.com , nstc@nextsteptrainingcenter.com , bbowonkulpa@gmail.com  


  1382113 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack