Next Step Training Center

   แบบสำรวจ   
ปัจจุบันองค์กรท่านจำเป็นและมีความต้องการฝึกอบรมด้านใด
บริหารจัดการในองค์กร
เทคโนโลยีกับสภาพเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน
การตลาดและการขยายตลาดเพื่อการค้า
ธุรกิจ Startups
อื่น ๆ

 

   เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   google   
Google


   บทความ: อุปสรรคต่อความสำเร็จ   
 • อุปสรรคต่อความสำเร็จ ( Success Obstacle)

  อุปสรรคต่อความสำเร็จ  ( Success  Obstacle)

              อุปสรรคที่คอยขัดขวาง  ทำให้องค์กรปฏิบัติงานได้อย่างยากลำบาก  อุปสรรคต่อความสำเร็จในการปฏิบัติมี 3 ประการ  ดังนี้

  1.      อุปสรรคทางเทคนิค  (Technical Barriers)

  ความยาก 1 เท่า  ส่งผลกระทบต่อเนื่อง  จนกว่าจะแก้ไขได้

  2.      อุปสรรคทางกระบวนการ  (Process Barriers)

  ความยาก 10 เท่าของทางเทคนิค  ส่งผลกระทบต่อเนื่อง  ตราบใดที่ยังวางแผนการบวนการให้ดีไม่ได้

  3.      อุปสรรคทางวัฒนธรรม  (Culture Barriers)

  ความยาก 100 เท่าของทางวัฒนธรรม  ส่งผลกระทบสูงที่สุดถ้าปล่อยให้เกิดขึ้น

  1.      อุปสรรคทางเทคนิค

  อุปสรรคทางเทคนิคเกิดขึ้นจาก 

  -          การขาดเทคโนโลยี  หรือเครื่องมือเครื่องจักร  ที่จะช่วยในการปฏิบัติงาน

  -          มีเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมตรงตามต้องการ

  -          ไม่มีวัตถุดิบที่จำเป็นต้องใช้

  การแก้ปัญหาอุปสรรคทางเทคนิคนั้นแก้ไขไม่ยาก  แก้โดยการลงทุนด้านเครื่องจักรที่ทันสมัย  เครื่องมือที่มีความละเอียดมากพอ  การหาวัตถุดิบดี ๆ มาป้อน  การหาซอร์ฟแวร์ และฮาร์ดแวร์มาใช้งานในการเก็บข้อมูลและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง  การสร้างอาคารให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ

  2.      อุปสรรคทางกระบวนการ

  อุปสรรคทางกระบวนการเกิดจาก 

  -          ไม่มีการวางแผนกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม  ตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  หรือขั้นตอนการออกแบบ

  -          ไม่ได้ศึกษาเทคโนโลยีที่ลงทุน  เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคจนเป็นอุปสรรคทางกระบวนการ

  -          วางกระบวนการผิดพลาด  เนื่องจากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือมีความชำนาญ

  การที่องค์กรไม่ได้วางแผนกระบวนการปฏิบัติงาน  ก่อนการปฏิบัติงานครั้งแรก  ก่อนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด ๆ   หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำอยู่ในปัจจุบันโดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ  หรือการศึกษากระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม  จะทำให้เกิดความยุ่งยากในการทำงานได้  และจะนำมาซึ่งความขัดแย้งจนกลายเป็นอุปสรรคทางกระบวนการแก้ไขได้

                 ตัวอย่างการจัดกระบวนการไม่ดี  ได้แก่  การจัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์  ที่ทำให้ค้นได้ยาก  หรือมีสต็อกมากเกินไป  ออกแบบกระบวนการไม่ดีจนผลิตออกมาไม่เต็มประสิทธิภาพ  วางแผนการตรวจสอบที่มากเกินความจำเป็นทำให้เสียเวลาทำงาน  ไม่มีระบบการจัดการวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง  หรือซ่อมชิ้นงานที่บกพร่อง  ไม่มีการวางแผนซ่อมบำรุงที่ดี  ไม่มีกระบวนการแต่งแทนการเปลี่ยน  จนเสียเวลานานเกินความจำเป็น 

  3.   อุปสรรคทางวัฒนธรรม

              อุปสรรคทางวัฒนธรรมมีดังนี้

  -     ไม่มีการวางแผนแก้ไขทางเทคนิคและกระบวนการ  จนเกิดความขัดแย้ง  ทัศนคติไม่ดี  บางครั้งถึงขั้นรุนแรง

  -     ความเชื่อส่วนบุคคล  รวมถึงวัฒนธรรมทางองค์กร  ของแต่ละที่แตกต่างกัน  จนเป็นอุปสรรคในการทำงาน

  -       สิ่งแวดล้อมที่สร้างให้บุคคลมีทัศนคติที่ไม่ดี  เช่นในบรรยากาศที่รับฟังคำสั่งเพียงอย่างเดียว

  -       การศึกษาของแต่ละบุคคล

  อุปสรรคทางวัฒนธรรม จะแก้ไขยากมากที่สุด  ยุ่งยาก  และรุนแรงจนถึงขั้นประท้วง   หยุดงาน  อุปสรรคในการทำงานทางวัฒนธรรมมีดังนี้    ชอบต่อต้านคิดว่าทำไม่ได้  ไม่รู้จักความสำคัญเร่งด่วนในการทำงาน  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน  มองหาแต่ผลตอบแทนจากการทำงานตลอดเวลา  ความไม่ซื่อสัตย์ในการเก็บข้อมูล  ผู้บริหารสั่งงานเองโดยไม่สนใจระบบระเบียบที่วางไว้   การสื่อสารที่ไม่เหมาะสม   (ทางเดียว ไม่ฟังคนอื่น  ไม่รู้จักกาละเทศะ  ไม่ชัดเจน  ใช้ภาษาที่รับฟังไม่เข้าใจ)   ชอบทำงานคนเดียว

  4.  แนวทางปรับปรุงแก้ไขอุปสรรค 

  4.1  การปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคทางเทคนิค

  โดยการศึกษาความเหมาะสม ทางเครื่องจักร  เครื่องมือ  วัตถุดิบ  ที่บุคลากรภายในองค์กรไม่คุ้นเคย  โดยผู้ชำนาญหรือทีมงาน    เพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  การคัดเลือกคนที่มีความสามารถพอ  จัดการอบรม  สรรหา  สร้างผู้เชี่ยวชาญก่อนลงทุนกับเทคโนโลยี

  4.2  การปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคทางกระบวนการ

  โดยการวางแผนกระบวนการให้ชัดเจน  เป็นลายลักษณ์อักษร  เป็นกระบวนงาน  คู่มือ  ใช้ทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญจากหลาย ๆ ฝ่ายภายในองค์กรมาช่วยกันปรับปรุง

  4.3  การปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคทางวัฒนธรรม

  โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ  เปิดโอกาสให้มีช่องทางในการสื่อสารสองทางตลอดเวลา  มีการสร้างความเข้าใจ  พูดคุย  รับฟัง  เปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็น  อธิบายหลักการและเหตุผล  ใช้ภาษาให้ตรงตามระดับที่เข้าใจง่าย  มีบทสรุปด้วย  มีบันทึกผลการประชุม  เพื่อทบทวนความเข้าใจตรงกัน  ทำอย่างต่อเนื่อง  มีการประกาศให้เข้าใจ

  5.  สรุปส่งท้าย 

              อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับทุกองค์กรก็มี ด้าน คือ  ทางด้านเทคนิค  กระบวนการ  และวัฒนธรรม  มีมากน้อยแล้วแต่การบริหารจัดการของผู้บริหาร  และพนักงานในแต่ละระดับภายในองค์กร  อุปสรรคเหล่านี้จะกระทบต่อความสำเร็จในองค์กร  ซึ่งควรที่จะนำมาพิจารณา  แล้วหาทางปรับปรุงแก้ไขให้ปัญหาลดลง 

   

  ที่มา  :   อะไรคืออุปสรรคต่อความสำเร็จ 

  โดย  อนุวัตร  หอมรสสุคนธ์

    • CONTACT :  27/61 Barommaratchachonnani Road. Sala thammasop, Taweewatana,

  Bangkok 10170 .

          Phone :  02-888-3595

  Cell  phone :  095-326-2326 , 085-099-2550 , 082-593-4556

  Fax: 0-2888-3595

  Email : nstc.training@gmail.com , nstc@nextsteptrainingcenter.com , bbowonkulpa@gmail.com  


  1482133 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack