Next Step Training Center

   แบบสำรวจ   
ปัจจุบันองค์กรท่านจำเป็นและมีความต้องการฝึกอบรมด้านใด
บริหารจัดการในองค์กร
เทคโนโลยีกับสภาพเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน
การตลาดและการขยายตลาดเพื่อการค้า
ธุรกิจ Startups
อื่น ๆ

 

   เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   google   
Google


  

Next Step Training Center 

 

        เป้าหมายหลักในการดำเนินงานของเรา  

 

        1. เพื่อการอบรมและเป็นส่วนหนึ่งต่อการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ในการเป็นกลไกความสำเร็จและการเติบโตขององค์กร

        2. เพื่อเป็นการนำข้อมูลสารสนเทศ โดยการวิจัยด้านบุคลากรมาเป็นส่วนหนึ่งต่อการพัฒนาระบบงานพัฒนาบุคคลขององค์กรธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาและทิศ ทางการเติบโตที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

        3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานฝ่ายบุคคลในพัฒนาบุคลากรในองค์กรและเราให้บริการปรึกษาด้านบุคคลาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  

        4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ด้านพัฒนาบุคลากรและการจัดการแก่องค์กรธุรกิจ ในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ พร้อมให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าและระบบธุรกิจมีประสิทธิภาพที่ดีในการจัดการโด ยรวม

 ความพยายามของเรา:      

          - เราพยายามสร้างบุคลากรให้มีทักษะความชำนาญและความสามารถในการทำงานที่ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลสำเร็จในการทำงานร่วมกัน

          - เราพยายามสร้างทีมงานและบุคลากรที่มีคุณภาพให้ตระหนักถึงผลสำเร็จในหน้างานที่ตนและองค์กร โดยสร้างสรรค์ทีมงานที่มีความสุขและสนุกกับการทำงานเพื่อเป็นนักบริการที่ดีภายในองค์กรและหน่วยภายนอก

          - เราพยายามผลักดันให้ทุกองค์กรสามารถพัฒนาบุคลากร โดยงบประมาณทีี่จำกัด และดำเนินการไปตรงเป้าหมายด้วยคุณภาพ และเวลาในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

       

          Next  Step  Training Center   จึงขอเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรธุรกิจด้วยการเชื่องโยงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ


CONTACT :  27/61 Barommaratchachonnani Road. Sala thammasop, Taweewatana,

Bangkok 10170 .

        Phone :  02-888-3595

Cell  phone :  095-326-2326 , 085-099-2550 , 082-593-4556

Fax: 0-2888-3595

Email : nstc.training@gmail.com , nstc@nextsteptrainingcenter.com , bbowonkulpa@gmail.com  


1482098 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack