Next Step Training Center

  แบบสำรวจ           
ปัจจุบันองค์กรท่านจำเป็นและมีความต้องการฝึกอบรมด้านใด
บริหารจัดการในองค์กร
เทคโนโลยีกับสภาพเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน
การตลาดและการขยายตลาดเพื่อการค้า
ธุรกิจ Startups
อื่น ๆ

 

  ปฏิทินกิจกรรม           
มีนาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

  เข้าระบบ           
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

 
 
 
ความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัทองสุข

ของนักศึกษาสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25

Opinion to Master of Public Administrtion Program of Thongsook College

of Students in Master of Public Administration Program at 25th Section 
 
 
 
พล.อ.ท. ดร. ศักดา หาญยุทธ   
และปรีดี อุชุพงศ์อมร  
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25   
วิทยาลัยทองสุข 


 บทคัดย่อ        


              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 และเพื่อนำผลการศึกษาเสนอผู้บริหารวิทยาลัยทองสุขเป็นแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขต่อไป ในด้านลักษณะและการดำเนินการ ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้านแผนการสอนและการประเมินผลและด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
              ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 (วันเสาร์) วิทยาลัยทองสุข จำนวน 74 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
              ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุ 36 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรส มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท ความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ ด้านแผนการสอนและการประเมินผล ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและด้านลักษณะและการดำเนินการ สำหรับด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ตามลำดับ 
 


Abstract                The objectives of this study were to find out the opinion to Master of Public Administration Program of Thongsook College of students in Master of Public Administration Program at 25th section and take the results to the college executives for reinforcing and improving the administration of Master of Public Administration Program of Thongsook College in the aspect of characteristic and operation, development of students’ academic performance, teaching plan and learning evaluation and resources for teaching and learning classified by personal characteristics of gender, age, marital status, occupation and average salary. 
                The population in this study was 74 students in Master of Public Administration Program at 25th section on Saturday. The needed instrument for gathering data was in form of questionnaire. The statistics for analyzing data were percentage, mean and standard deviation. 
                The results revealed that the majority of respondents were male, were aged higher than 36 years old, were married, were government officer / employee of state enterprise and had average salary 15,000 – 20,000 Baht. The opinion to Master of Public Administration Program of Thongsook College of students in Master of Public Administration Program at 25th section was in high level for overall. For considering each aspect, the aspects in high level were the aspect of teaching plan and learning evaluation, development of students’ academic performance and characteristic and operation. The aspect in moderate level was the aspect of resources for teaching and learning respectively.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

 
                  ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกด้านความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยการพูดหรือการเขียนโดยอาศัยพื้นความรู้ ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ว่ายอมรับหรือปฏิเสธ พอใจหรือไม่พอใจ ชอบหรือ ไม่ชอบ ต้องการหรือไม่ต้องการ มีการให้ความหมายของทรรศนะหรือทัศนคติในหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบอาจจะมีข้อแตกต่างกันบ้าง เช่นการที่ตำรวจจะให้บริการแก่ประชาชนและทำให้เกิดความพอใจ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงทรรศนะของประชาชนที่มีต่อการทำงานของตำรวจเพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปประเมินผลการทำงานของตำรวจเพื่อที่จะได้นำผลของการประเมินทำการปรับปรุงการให้บริการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของทรรศนะไว้ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความคิดเห็นมีดังนี้คือ ปัจจัยทางพันธุกรรมและร่างกาย ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล อิทธิพลจากครอบครัว เจตคติและความคิดเห็นของกลุ่มและสื่อมวลชน ดังนั้นการสำรวจความคิดเห็นจึงเป็นการศึกษาความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ละคนจะแสดงความเชื่อและความรู้สึกใดๆ ออกมาโดยการพูดหรือการเขียน เป็นต้น การสำรวจความคิดเห็นจะมีประโยชน์ต่อการวางนโยบายต่างๆ เพราะจะทำให้เกิดการดำเนินงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (พัชรา สินลอยมา. 2543: 12) การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มีความสำคัญและได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องจากทุกคนตระหนักดีว่า การศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในสาชาวิชาการเฉพาะทางที่เรียนให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น มุ่งสร้างความ ก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะการศึกษาค้นคว้า วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทางสังคมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรระดับปริญญาโทนี้มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผน พัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้สามารถบุกเบิกหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สามารถก้าวเข้าสู่การแข่งขันในปัจจุบันซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติ ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข พัฒนาตนเอง และอาชีพ ตลอดจนเห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในสังคม อยู่รวมกับผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยสร้างสังคมที่สงบเป็นสุข รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน (ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์และสมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ. 2548: 79) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration: MPA) เป็นหลักสูตรหนึ่งในระดับปริญญาโทที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันหลักสูตรหนึ่ง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจุบันองค์กรต่างๆ มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงจึงมีผลให้การดำเนินงานภายในองค์กรมีความซับซ้อนมากขึ้นขณะที่ความสับสนวุ่นวายจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองก็มีความไม่แน่นอน จึงทำให้ทุกหน่วยงานต่างต้องการบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถมากเพียงพอที่จะทำงานได้เป็นผลสำเร็จและมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานและผู้บริหารได้ ในปัจจุบันสถาบัน การศึกษาต่างๆ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม กล่าวคือ ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในเทคนิคและวิธีการบริหารธุรกิจในยุคที่มีการแข่งขันกันสูงและที่สำคัญมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในโลกธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ดลฤดี สุวรรณคีรี. 2550: 160) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของวิทยาลัยทองสุขได้รับการอนุมัติให้เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2551 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบกับการมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กัน โดยส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในทางสายวิชาการ หรือสายงานอาชีพ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ โดยได้ตระหนักถึงการการเผยแพร่วิชาการไปสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลางโดยมี พันธกิจที่สำคัญ คือ การผลิตมหาบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการและด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนดำเนินการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากลในระดับนานาชาติเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (วิทยาลัยทองสุข. 2556: 1 – 2) วิทยาลัยทองสุขเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งที่ 30 ของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และร่วมแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วย “คุณภาพ คุณวุฒิ คุณธรรม” ออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติ นอกจานี้ยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันที่สมบูรณ์แบบ มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการสร้างระบบสารสนเทศที่เผยแพร่วิชาการทางเครือข่ายสู่ชุมชน เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของชุมชน และปลูกฝังจิตสำนึกสร้างความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษามีความสามัคคี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อสนองนโยบายของประเทศด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างแท้จริงตลอดจนบูรณาการด้านวิชาการให้เป็นมาตรฐานสากลสู่ความเป็นนานาชาติ (วิทยาลัยทองสุข. 2556: 7 – 8) ทั้งนี้วิทยาลัยทองสุข มีการพัฒนาทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนการให้บริการวิชาการแก่สังคม การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ นอกจากนี้วิทยาลัยทองสุข เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขยายโอกาสให้แก่ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้ได้มีโอกาสศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งนี้เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิ คุณภาพและคุณธรรม สามารถออกไปประกอบอาชีพเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวและแก่ประเทศชาติ โดยนำความรู้ ประสบการณ์จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้โดยตรง (วิทยาลัยทองสุข. 2556 : 1) ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตเป็นตัวกำหนดคุณลักษณะของการบริการทางการศึกษาและความสำเร็จในการบริหารงานของวิทยาลัย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการเรียนการสอน ตลอดจนองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะข้อมูลดังกล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมินความรู้สึกและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณสมบัติของการบริการการศึกษาของวิทยาลัยที่นักศึกษาต้องการ และวิธีการตอบสนองความต้องการแต่ละอย่างในลักษณะที่นักศึกษาปรารถนา ซึ่งเป็นผลดีต่อวิทยาลัยในอันที่จะตระหนักถึงความคาดหวังของนักศึกษาและสามารถสนองตอบการบริการการศึกษาที่ตรงกับลักษณะและรูปแบบที่นักศึกษาคาดหวังไว้ได้จริง นอกจากนี้ความพึงพอใจของนักศึกษาเป็นตัวแปรสำคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการทางการศึกษา หากหลักสูตรหรือกิจกรรมใดนำเสนอบริการที่ดีมีคุณภาพตรงกับความต้องการตามความคาดหวังของนักศึกษา ก็ย่อมส่งผลให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจต่อหลักสูตรหรือกิจกรรมนั้นและมีแนวโน้มจะใช้บริการซ้ำหรือแนะนำผู้อื่นมาใช้บริการต่อๆไป ความพึงพอใจเป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้การที่จะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออก จึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อมโดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงจึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้ การให้บริการทางการศึกษาให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นเป้าหมายของสถาบันการศึกษาทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็แข่งขันการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักศึกษาให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เร่งดำเนินการให้มีการปรับปรุงให้การบริการทางการศึกษาที่ดีซึ่งนักศึกษาก็คาดหวังจะได้รับการบริการที่จัดให้อย่างมีประสิทธิผลโดยมีการปรับปรุงระบบการให้บริการ การอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา การสร้างจิตสำนึกต่อการบริการเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่นักศึกษาและความเป็นนักวิชาชีพ การให้บริการแก่นักศึกษานั้น มีข้อที่ควรคำนึงถึงและยึดถือปฏิบัติคือต้องให้บริการที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของนักศึกษา สถาบันการศึกษาจะต้องคำนึงถึงนักศึกษาเป็นหลักโดยนำความต้องการของนักศึกษามาเป็นข้อกำหนดในการให้บริการ แม้จะเห็นว่าการให้บริการมีความเหมาะสมแล้วก็ตาม เนื่องจากคุณภาพของการบริการทางการศึกษา คือ ความพึงพอใจของนักศึกษา ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรเป็นตัวกำหนดลักษณะของการบริการ สถาบันการศึกษาจึงมีความจำเป็นต้องศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะความ พึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร นอกจากจะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพและความสำเร็จของการบริการทางการศึกษาแล้วยังเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพของการบริการอีกด้วย (ชลธิชา สุขเกษม. 2554 : 21) ดังนั้น ผู้ศึกษาในฐานะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น25 (วันเสาร์) จึงมีความสนใจศึกษาเรื่องความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 เพื่อนำผลการศึกษาเสนอผู้บริหารวิทยาลัยทองสุขเป็นแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขต่อไป 


 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25  

2. เพื่อนำผลการศึกษาเสนอผู้บริหารวิทยาลัยทองสุขเป็นแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขต่อไป 

 
 ขอบเขตการศึกษา  
 
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25
  
  2. ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 (วันเสาร์)นั้น ผู้ศึกษามุ่งศึกษาตัวแปรดังนี้ 2.1.1 เพศ 2.1.2 อายุ 2.1.3 สถานภาพ 2.1.4 อาชีพ 2.1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 นั้น ผู้ศึกษามุ่งศึกษาตัวแปรดังนี้ 2.2.1 ด้านลักษณะและการดำเนินการ 2.2.2 ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 2.2.3 ด้านแผนการสอนและการประเมินผล 2.2.4 ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 
     3. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 (วันเสาร์) วิทยาลัยทองสุข จำนวนทั้งสิ้น 74 คน โดยผู้ศึกษาได้กำหนดให้เก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด ทั้งนี้ไม่นับรวมผู้ศึกษา (วิทยาลัยทองสุข. 2556)
  4. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2557 กรอบแนวคิดของการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งศึกษาความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 นั้นผู้ศึกษาได้นำตัวแปรอิสระประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการศึกษาของ ปาริชาติ คุณปลื้ม (2553: บทคัดย่อ) และตัวแปรตามประกอบด้วย ด้านลักษณะและการดำเนินการ (หมวดที่ 3) ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (หมวดที่ 4) ด้านแผนการสอนและการประเมินผล (หมวดที่ 5) และด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (หมวดที่ 6) จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3) (วิทยาลัยทองสุข.2556) มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษา ดังแผนภูมิที่ 1 

นิยามศัพท์เฉพาะ

 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกตามสภาพความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติในเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความรู้ การรับรู้ ประสบการณ์ที่บุคคลนั้นได้รับมา ในที่นี้หมายถึงความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 (วันเสาร์)  

หลักสูตร หมายถึง แผนการที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ เป็นสิ่งที่เกิดจากความตั้งใจและคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า โดยเพ่งเล็งไปที่จุดมุ่งหมายของการศึกษา รวมถึงการจัดวางหลักสูตรไปใช้ในด้านการปฏิบัติคือ การสอนและการประเมินผลหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ในที่นี้หมายถึง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข 

 รัฐประศาสนศาสตร์ หมายถึง บริหารรัฐกิจ เป็นการเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ หรือ ระบบราชการ รวมทั้งองค์กรของรัฐ เป็นการดำเนินงานของระบบราชการ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการดำเนินงานในระบบราชการและโครงสร้างของหน่วยงานราชการและการจัดกิจกรรมของรัฐที่ได้กำหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคยุติธรรมและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในที่นี้หมายถึงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข 

  มหาบัณฑิต หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทซึ่งเป็นปริญญาทางการศึกษาที่มอบให้แก่บุคคลที่มีระดับการศึกษาที่แสดงถึงการเรียนรู้หรือการศึกษาซึ่งลงลึกในขอบเขตการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงหรือในส่วนของอาชีพนั้นๆ ภายในขอบเขตของการศึกษา ผู้ที่จบในระดับการศึกษาปริญญาโทนี้ ต้องมีความรู้ขั้นสูงในเชิงทฤษฎีเป็นพิเศษและสามารถประยุกต์ใช้ในหัวข้อวิจัย มีความสามารถในการวิเคราะห์สูง มีการคิดเชิงวิจารณญาณและประยุกต์ใช้ในอาชีพสูง มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและมีความคิดที่จริงจังและเป็นอิสระ ในที่นี้หมายถึง มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข 

  นักศึกษามหาบัณฑิต หมายถึง ผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ในที่นี้หมายถึง นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 (วันเสาร์) จำนวน 74 คนผู้ตอบแบบสอบถาม  


  วิทยาลัยทองสุข หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งที่ 30 ของประเทศไทย ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2537 โดยเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2538 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ ร่วมแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วย “คุณภาพ คุณวุฒิ คุณธรรม” ออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติ ตั้งอยู่เลขที่ 99/79 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพศ หมายถึง ลักษณะที่แสดงให้ทราบว่าหญิงหรือชาย ในที่นี้หมายถึง เพศของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 (วันเสาร์) อายุ หมายถึง อายุตามปีปฏิทิน ในที่นี้หมายถึงอายุของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 (วันเสาร์)   

  สถานภาพ หมายถึง สถานภาพทางครอบครัวประกอบด้วย โสด สมรส หย่าร้างและหม้าย ในที่นี้หมายถึงสถานภาพของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 (วันเสาร์) อาชีพ หมายถึง ลักษณะการประกอบหน้าที่การงานเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้หลัก ในที่นี้หมายถึงอาชีพของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 (วันเสาร์)   
 
  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน หมายถึง เงินที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนและหรือรายได้อื่นในปัจจุบัน ในที่นี้หมายถึงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 (วันเสาร์)  

  ด้านลักษณะและการดำเนินการ หมายถึง การดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำโครงการมีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ในที่นี้หมายถึงลักษณะและการดำเนินการที่ใช้ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 (วันเสาร์)

   ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หมายถึง การพัฒนาการสอนนักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานเรียนรู้และเนื้อหาหรือทักษะแต่ละรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในที่นี้หมายถึง การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่ใช้ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 (วันเสาร์)

   ด้านแผนการสอนและการประเมินผล หมายถึง แผนการสอนแต่ละรายวิชาประกอบด้วยจำนวนสัปดาห์ที่สอน หัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชาที่สอนจำนวนชั่วโมงที่สอน กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้สอนและการประเมินผลโดยใช้นับการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน คะแนนการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคและการนำเสนองาน/การรายงาน ในที่นี้หมายถึง แผนการสอนและการประเมินผลที่ใช้ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 (วันเสาร์)   

   ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน หมายถึง ทรัพยากรที่มีส่วนส่งเสริมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน เป็นต้น ตลอดจน สิ่งแวดล้อมในสถาบัน สภาพห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน การบริการด้านอนามัย การจัดจำหน่ายอาหาร เป็นต้น ในที่นี้หมายถึง ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนที่ใช้ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 (วันเสาร์) 


 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา  


1. ทำให้ทราบความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25  2. ทำให้ทราบผลการศึกษาเสนอผู้บริหารวิทยาลัยทองสุขเป็นแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขต่อไป ขั้นตอนการดำเนินการศึกษา เพื่อให้การศึกษาดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบวิธีศึกษา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่กำหนดไว้ ผู้ศึกษาได้กำหนดขั้นตอนการศึกษาไว้  3 ขั้นตอนดังนี้

 ขั้นตอนที่  1 การจัดเตรียมวางแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาได้จัดเตรียมโครงการที่จะศึกษา โดยศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 โดยศึกษาจาก เอกสาร ตำรา ข้อมูล สารสนเทศ ผลงานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดและเครื่องมือในการศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 2   การดำเนินงาน เป็นขั้นตอนที่ผู้ศึกษาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นแบบสอบถามนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบเรื่องความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) และนำมาปรับปรุงแก้ไข 

 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการศึกษา เป็นขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการศึกษา จัดพิมพ์รูปเล่ม นำเสนอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 (วันเสาร์) วิทยาลัยทองสุข จำนวนทั้งสิ้น 74 คน โดยผู้ศึกษาได้กำหนดให้เก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด ทั้งนี้ไม่นับรวมผู้ศึกษา (วิทยาลัยทองสุข. 2556)


 ตามรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 1            โดยกำหนดจากวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา กรอบแนวคิดของการศึกษามากำหนดนิยามศัพท์เฉพาะ (Operational Definition) เพื่อใช้ในการสร้างแบบสอบถามตามนิยามศัพท์เฉพาะที่กำหนดไว้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 (วันเสาร์) ซึ่งเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ (Check List) โดยมีคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามตามตัวแปรที่กำหนดคือ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะและการดำเนินการ ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้านแผนการสอนและการประเมินผล และด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน โดยแต่ละข้อคำถามเป็นการให้ความสำคัญในแต่ละเรื่องที่มีคำตอบให้เลือกแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวความคิดของลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2542: 98) 

 คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
 คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
 คะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
 คะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

        ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 74 ชุด เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสุ่มแบบบังเอิญ โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

     1. แจกแบบสอบถามและชี้แจงพร้อมอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามอย่างถูกต้องให้ผู้ตอบแบบสอบถามทราบ รวมถึงชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้
       2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยตนเองทั้งหมดในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 
     3. นำแบบสอบถามมาตรวจสอบดูความถูกต้องและนับจำนวนให้เท่ากับจำนวนประชากรกรณีแบบสอบถามไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการแจกแบบสอบถามใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
            4. นำแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้ศึกษานำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลเพื่อหาค่าสถิติดังนี้ ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าพิสัย (Range) โดยนำแบบสอบถามที่สมบูรณ์ครบถ้วนมาวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายจากค่าพิสัยที่ได้โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2552: 88) พิสัย (Range) = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด จำนวนชั้น = 5 – 1 5 = 0.80 เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลของค่าเฉลี่ย 
 ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก
 ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
 

     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าร้อยละ (Percentage: P) โดยใช้สูตร (นิศารัตน์ ศิลปเดช. 2542: 144) 

 สูตร P = f x 100 N 

 เมื่อ P แทน ค่าร้อยละ f แทน จำนวนหรือความถี่ที่ต้องการหาค่าร้อยละ N แทน จำนวนข้อมูลทั้งหมด

 2. ค่าเฉลี่ย (Mean : ) โดยใช้สูตร (บุญเรียง ขจรศิลป์. 2542:27) 

  = ΣX N เมื่อ  แทน ค่าเฉลี่ยของประชากร ΣX แทน ผลคูณระหว่างคะแนนกับความถี่ของคะแนนนั้น N แทน จำนวนข้อมูลของประชากร 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : σ)

 โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2544: 65) σ = NΣX2 – (NΣX)2 N (N -1) เมื่อ σ แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ΣX 2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละประชากรยกด้วยกำลังสอง (ΣX)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง N แทน จำนวนข้อมูลของประชากร สรุปผลการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 (วันเสาร์) วิทยาลัยทองสุข จำนวน 74 คน ส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุ 36 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรส มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท ความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอันดับที่หนึ่งคือ ด้านแผนการสอนและการประเมินผล อันดับที่สองคือ ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อันดับที่สามคือ ด้านลักษณะและการดำเนินการและอันดับสุดท้ายคือ ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษาในแต่ละด้านดังนี้ 

1. ด้านลักษณะและการดำเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอันดับที่หนึ่งคือ ท่านเห็นด้วยกับรูปแบบและเนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อันดับที่สองคือ ท่านเห็นด้วยต่อปริมาณงานที่อาจารย์มอบหมายให้ท่าน อันดับที่สามคือ ท่านเห็นด้วยกับจำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ อันดับที่สี่คือ ท่านเห็นด้วยกับจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาและอันดับสุดท้ายคือ ท่านเห็นด้วยกับวิธีการสอนและการใช้สื่อการสอนของอาจารย์ที่ส่งเสริมให้ท่านเกิดการเรียนรู้ ตามลำดับ 

 2. ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอันดับที่หนึ่งคือ ท่านเห็นด้วยกับอาจารย์ผู้สอนที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในสอนทุกรายวิชา อันดับที่สองคือ ท่านเห็นด้วยที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านวิชาชีพประกอบคุณธรรมและจริยธรรม อันดับที่สามคือ ท่านเห็นด้วยต่อการเรียนรู้ระเบียบวินัย ความมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความซื่อสัตย์สุจริต อันดับที่สี่คือ ท่านเห็นด้วยต่อโครงการยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ประจักษ์ นักศึกษาที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมและอันดับสุดท้ายคือ ท่านเห็นด้วยที่ได้เรียนรู้จริงจากสถานการณ์จริงโดยศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยาย ตามลำดับ 

 3. ด้านแผนการสอนและการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอันดับที่หนึ่งคือ ท่านเห็นด้วยที่อาจารย์เปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย อันดับที่สองคือ ท่านเห็นด้วยกับวิธีการวัดและประเมินผลการสอนด้วยการให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการทำงานเป็นกลุ่ม อันดับที่สามคือ ท่านเห็นด้วยกับการเรียนการสอนด้วยวิธีการบรรยาย อันดับที่สี่คือ ท่านเห็นด้วยกับรูปแบบการสอบวัดผลการเรียนด้วยข้อสอบอัตนัย เพราะทำให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหามากกว่าการท่องจำและอันดับสุดท้ายคือ ท่านเห็นด้วยกับกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ตามลำดับ 

 4. ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอันดับที่หนึ่งคือ ท่านเห็นด้วยกับการจัดการสภาพแวดล้อมของห้องบรรยาย เช่น แสงสว่างอุณหภูมิของห้อง บรรยายและเสียงรบกวน เป็นต้น อันดับที่สองคือ ท่านเห็นด้วยกับลักษณะของห้องบรรยาย เช่น ขนาด ความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ กระดานไวท์บอร์ด อันดับที่สามคือ ท่านเห็นด้วยกับการจัดการเครื่องมือ/อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ (ที่มีการจัดการเรียนการสอน) อันดับที่สี่คือ ท่านเห็นด้วยกับการวางระบบอินเตอร์เน็ตและWIFI ที่มีความเร็วเหมาะสมกับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่านและอันดับสุดท้ายคือ ท่านเห็นด้วยกับความเพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลทางวิชาการและสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด ตามลำดับ อภิปรายผล ความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากประสบการณ์ของผู้ศึกษาในฐานะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 มีความเห็นว่า สาเหตุที่ทำให้ความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตเห็นว่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มีรายวิชาที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ตลอดจน การตัดสินผลสอบจากมาตรฐานการให้คะแนนและการประกาศผลการสอบมีความถูกต้อง เป็นธรรม สามารถตรวจสอบ ทักท้วงผลการสอบ เนื่องจากสำนักวิชามีมาตรการในการตรวจสอบผลการอย่างละเอียดรอบคอบ นอกจากนี้ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ยังมีความพึงพอใจต่อแหล่งศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา ตลอดจนในห้องเรียนมีอุปกรณ์สื่อการสอน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพใช้ประกอบการสอนอีกด้วย จึงสะท้อนเป็นผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 โดยภาพรวมจึงอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 1. ด้านลักษณะและการดำเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากประสบการณ์ของผู้ศึกษาในฐานะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25มีความเห็นว่า สาเหตุที่ทำให้ความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 ด้านลักษณะและการดำเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากลักษณะของรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีความเหมาะสมทั้งเนื้อหาและรูปแบบ ในด้านการดำเนินการจัดการเรียนการสอนนั้นอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในรายวิชาที่สอนและมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถที่จะตอบข้อสงสัยหรือคำถามได้อย่างชัดเจนทำให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้มีการใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้เรียนรู้จากการเรียนมากกว่าการท่องจำโดยมีจำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ตลอดจนปริมาณงานที่อาจารย์มอบหมายให้ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรับผิดชอบก็มีเนื้อหาที่เป็นการทบทวนและมีปริมาณที่เหมาะสม โดยอาจารย์จะจัดเวลาในการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านวิชาการแก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งทางโทรีศัพท์และการเข้าพบ โดยมีจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทำให้นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมีคววามพึงพอใจมาก จึงสะท้อนเป็นผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25ด้านลักษณะและการดำเนินการ โดยภาพรวมจึงอยู่ในระดับมาก 

2. ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากประสบการณ์ของผู้ศึกษาในฐานะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 มีความเห็นว่า สาเหตุที่ทำให้ความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในรายวิชาที่สอน ทั้งอาจารย์ประจำมีการคัดเลือกโดยการผ่านกระบวนการสรรหาของวิทยาลัยทองสุข และอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มาสอนในรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยทองสุข แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของคณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ ที่สามารถสอนและตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยของนักศึกษาได้ ตลอดจนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ประกอบกับอาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษา เช่น การตรงต่อเวลาในการสอน มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่างๆ ให้แก่นักศึกษา มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามวิชาที่สอน ส่งเสริมให้นักศึกษา คิด วิเคราะห์และกล้าแสดงความคิดเห็น มีคุณธรรม และจริยธรรมในการสอน และการใช้ภาษาสื่อสารกับนักศึกษาอย่างเหมาะสม เป็นผู้ที่มีเทคนิควิธีการสอนที่ดี ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในห้องเรียน เพื่อให้ความมั่นใจแก่นักศึกษาว่าอาจารย์ผู้สอนนั้นมีความรู้ความสามารถในรายวิชาๆ นั้น ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี นอกจากการศึกษาเรียนรู้ภายในห้องเรียนแล้ว นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตยังได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยการศึกษาดูงาน หรือการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความสามารถตรงกับวิชาที่ศึกษาอยู่มาบรรยายเพิ่มเติม ทำให้นักศึกษามีความพึงพอใจที่ได้ศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน จึงสะท้อนเป็นผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยภาพรวมจึงอยู่ในระดับมาก 

3. ด้านแผนการสอนและการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากประสบการณ์ของผู้ศึกษาในฐานะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 มีความเห็นว่า สาเหตุที่ทำให้ความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 ด้านแผนการสอนและการประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก อาจารย์ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามแผนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น อภิปราย ปรึกษาหารือ ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายในการศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีความพึงพอใจกับแผนการสอน ส่วนในด้านวิธีการวัดและประเมินผลการสอนนั้น นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีความพึงพอใจการให้คะแนนของอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากการการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในด้านการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในการทำงานหรือจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม ตลอดจนการสอบเพื่อวัดผลการเรียนด้วยข้อสอบอัตนัย ซึ่งเป็นการวัดความเข้าในเนื้อหามากกว่าการท่องจำ จึงสะท้อนเป็นผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 ด้านแผนการสอนและการประเมินผลโดยภาพรวมจึงอยู่ในระดับมาก 

4. ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากประสบการณ์ของผู้ศึกษาในฐานะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 มีความเห็นว่า สาเหตุที่ทำให้ความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เห็นว่า ลักษณะของห้องบรรยาย มีความสะอาดและมีขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียน นอกจากนี้ ยังมีความพึงพอใจกับอุปกรณ์ ที่ใช้เป็นสื่อในการสอน เช่น โสตทัศนูปกรณ์ ทั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีการจัดการเรียนการสอน รวมถึงความพียงพอของสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ หรือการสืบหาข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ ความเหมาะสมของหนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลทางวิชาการและสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด อย่างไรก็ตาม การวางระบบอินเตอร์เน็ตและWIFI ยังประสบปัญหาในการเชื่อมต่อและปัญหาในด้านความเร็วยังไม่เหมาะสมกับการใช้งาน สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่มีต่อทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนทั้งสิ้น จึงสะท้อนเป็นผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน โดยภาพรวมจึงอยู่ในระดับปานกลาง

 ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม แม้ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอันดับที่หนึ่งคือ ด้านแผนการสอนและการประเมินผล อันดับที่สองคือ ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อันดับที่สามคือ ด้านลักษณะและการดำเนินการและอันดับสุดท้ายคือ ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน แต่ยังมีผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนได้เสนอแนะในประเด็นนี้ในแบบสอบถาม ซึ่งผู้ศึกษาได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาเป็นข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาดังนี้

1.1 ด้านลักษณะและการดำเนินการ ควรจัดประชุมชี้แจงอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อปรับกระบวนการสอนของอาจารย์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการสอน ตลอดจนกำหนดแนวทางในการชี้แจงวัดผลการเรียนแก่ผู้เรียนให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

 1.2 ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ผู้บริหารวิทยาลัยทองสุข ควรพิจารณาถึงกระบวนการในการสรรหาอาจารย์ผู้สอนที่ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีความรู้ความสามารถในรายวิชาที่สอน โดยการจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต้องมีความเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน และการพัฒนาทางด้านวิชาการให้กับอาจารย์ผู้สอน มากขึ้น

 1.3 ด้านแผนการสอนและการประเมินผล แผนการสอนและการประเมินผลถือว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรง จึงควรมีการสำรวจความพึงพอใจต่อแผนการสอนและการประเมินผลของอาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อได้รับทราบถึงข้อเท็จจริง ในแต่ละ กระบวนการ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยนำผลการสำรวจมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอนและการประเมินผลของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษามากยิ่งขึ้น 

 1.4 ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ควรดูแลอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดปลอดภัย มีบรรยากาศที่น่าใช้งาน มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระบบระเบียบ และ ตลอดจนการดูแลรักษาซ่อมแซมอาคาร ระบบอาคารให้สามารถ ใช้งานได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม หรือ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน นอกจากนี้ควรดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

 2. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 2.1 การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเรียนการสอนของวิทยาลัยจึงควรพัฒนาของนักศึกษาในด้านภาษาอังกฤษ โดยอาจมีกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา เช่น การศึกษาเพื่อปรับพื้นฐานด้านภาษาของนักศึกษา การวิจัยและพัฒนาที่สนับสนุน การเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ การจัดโปรแกรมการศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก เป็นต้น 

 2.2 ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบ ความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกับหลักสูตรอื่น เพื่อนำผลมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขต่อไป

 เอกสารอ้างอิง

 1. หนังสือ 

   กัลยา วานิชย์บัญชา. การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2542. 
   จิตตินันท์ เดชะคุปต์. จิตวิทยาการบริการ เอกสารการสอนวิชาชุดการบริหาร. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2538.
   ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: เทพเนรมิตการพิมพ์. 2544. 
   ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์และสมเกียรติ รุ่งเรือง. โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต: แนวคิดสู่การปฏิรูปในพระราชบัญญัติการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2542. 
   นิศารัตน์ ศิลปเดช. เอกสารคำสอนระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏธนบุรี. 2542. 
   บุญเรียง ขจรศิลป์. วิธีวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: พี.เอ็น.การพิมพ์. 2543. บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยทองสุข. คู่มือหลักสูตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: มปท. 2551. วิทยาลัยทองสุข. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2555. กรุงเทพมหานคร: มปท. 2556. 


 2. บทความ 

     ดลฤดี สุวรรณคีรี. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทั่วประเทศ. วารสารพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม 2550: 157 – 174. 

 3. ดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ 

      จรวยพร กุลอำนวยชัย. การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการสังคมสงเคราะห์ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2538.       จิตรลดา เทวีทิวารักษ์. คุณภาพการให้บริการของสายการบินเอเชียน่า. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 2549. 
       ชลธิชา สุขเกษม. การตัดสินใจศึกษาต่อของนิสิตในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยบูรพา. 2554. 

 4. รานงานการวิจัย

     ปริญญานิพนธ์ ภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์ จิรทีปต์ ชุ่มเย็น ดาบตำรวจ. ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางบอน. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. วิทยาลัยทองสุข. 2556. 
     ชัชวาล เวศย์วรุตม์. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัยของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. การค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2553. 
     ธวัฒน์ เมืองสุข ดาบตำรวจ. ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. วิทยาลัยทองสุข. 2556. 
     พระสุระชัย เดโชเม็ง. ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาททางสังคมของวัดบึง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. วิทยาลัยทองสุข. 2555.
     วิภาดา อุทัยมงคล. ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. วิทยาลัยทองสุข. 2556. 
     สมบัติ เอี่ยมระหงส์. ทฤษฎีองค์การและกระบวนการ. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2540.
    โสภณ ตั้งสกุลทอง ดาบตำรวจ. ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. วิทยาลัยทองสุข. 2556. 
    อภิชัย ซื่อมิตร ดาบตำรวจ. ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชินวรต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. วิทยาลัยทองสุข. 2556.
   อมรรัตน์ บุญพงษ์ ดาบตำรวจ. ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากรต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. วิทยาลัยทองสุข. 2556. 

 5. เอกสารอื่นๆ 

     กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3). 
 
 
 
  ความเห็น           
ยังไม่มีความเห็นส่งเข้ามา.


  แสดงความคิดเห็น           
ชื่อ:
รหัสตรวจสอบ:
ใส่รหัสตรวจสอบ:*

 

CONTACT :  27/61 Barommaratchachonnani Road. Sala thammasop, Taweewatana,

Bangkok 10170 .

Cell  phone : 083-159-6497 , 064-265-4935 , 082-593-4556

Fax: 0-2888-3595

 


1196370 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack